Introductie Pest Analyse

Pest Analyse Mockup Afbeelding
Pest Analyse

De naam ‘PEST Analysis’ (PEST Analyse) is gebaseerd op de eerste letters van de factoren Politiek, Economie, Sociaal en Technologie. Het is een bedrijfskundig, strategisch en analytisch model die wordt gebruikt om aan de hand van externe Politieke, Economische, Sociale en Technologische ontwikkelingen kansen en bedreigingen te signaleren in de markt met als doel om impact te genereren voor het bedrijf.

Om nieuwe PEST ontwikkelingen te signaleren moet op macroniveau de maatschappij overzichtelijk gescand worden. Om dat overzicht te creëren moeten de ontwikkelingen onder de letters P-E-S-T gecategoriseerd worden. De PEST Analysis helpt bij het verzamelen van informatie om een strategische planning te maken, budget toe te wijzen en marktonderzoek te doen.        

Naast de politieke, economische, sociale en technologische ontwikkelingen is het ook mogelijk om andere ontwikkelingen in de maatschappij te onderzoeken, zoals Demografie, Milieu, Ecologie, Ethisch en Wettelijk. Aan de hand van de factoren, die relevant zijn voor het bedrijf, zijn er veel lettercombinaties mogelijk. Andere variaties op de PEST Analysis zijn de DESTEP, PESTLE, ELSA en STEEPLED.    

De 4 gebieden van de PEST Analyse
De 4 gebieden van de PEST Analyse

Vaak wordt de PEST Analysis gebruikt in combinatie met andere analytische tools, zoals de SWOT-analyse en Porter’s Five Forces, om een zo goed mogelijk beeld van kansen en bedreigingen te signaleren. De PEST Analyse is oorspronkelijk ontworpen als zakelijke omgevingsscan.  

Template

Stappen

 • Stap 1: Factoren bepalen

  Brainstorm samen met het team over de verschillende factoren en bepaal welke factoren van invloed zijn op het bedrijf en welke onderzocht moeten worden.

 • Stap 2: Template gebruiken

  Print het template met de tabel uit, teken het digitaal of op een groot vel papier of flap-over.

 • Stap 3: Informatie verzamelen

  Onderzoek per gekozen factor welke ontwikkelingen er gaande zijn en breng de veranderingen die plaatsvinden in de omgeving van het bedrijf in kaart. Verzamel vervolgens alle relevante informatie, doe dat in groepsverband of individueel. Doe dat door ze in 1 á 2 begrippen op post-its te beschrijven.

 • Stap 4: Brainstormen

  Start met brainstormen. Elke verandering, ontwikkeling en kans wordt bekeken, waarna de vraag wordt gesteld welke mogelijkheden dit het bedrijf biedt. Schrijf dit op de bijbehorende post-its en plaats dit bij de juiste factor. (Gebruik ‘PEST Questions’ om kansen te signaleren)

 • Stap 5: Bedreigingen in kaart brengen

  De in kaart gebrachte ontwikkelingen, veranderingen en kansen kunnen ook een bedreiging zijn voor het bedrijf. Denk na over de manier waarop deze bedreigend kunnen zijn en schrijf dit in 1 á 2 begrippen op post-its onder de bijbehorende factor. Het vroegtijdig signaleren ervan voorkomt eventuele problemen. (Gebruik daarvoor ‘PEST Questions’)

 • Stap 6: Ordenen

  Rangschik alle post-its met hun ontwikkelingen, kansen en bedreigingen op basis van de verwachte impact op het bedrijf.

 • Stap 7: Verdere strategie bepalen

  Zet alle mogelijke kansen om in acties die ondernomen kunnen worden en neem deze acties over in het bedrijfsplan en/of strategie.

Benodigdheden

Vragen Per Factor

Politiek:
Denk aan overheidsbeleid, politieke instabiliteit, buitenlandse handelsbeleid en handelsbeperkingen, arbeidswetten, milieuwetten of auteursrecht wetten.
 
Economie:
Denk aan de groei van de branche, seizoensveranderingen, arbeidskosten, economische trends, groeipercentages, werkloosheidscijfers, het beschikbare inkomen van klanten, belastingen en inflatie
 
Sociaal-cultureel:
Denk aan gedrag rondom geld en overtuigingen over geld, werk, vrije tijd, leefomgeving, trends in levensstijl, bevolkingsgroei, demografie, gezinsgrootte en immigratie.
 
Technologie:
Denk aan wetgeving op het gebied van technologie, toegang van consumenten tot technologie, onderzoek, technologische ontwikkelingen en innovaties, technologie- en communicatie-infrastructuur
 
Legaal:
Denk aan juridische factoren zoals nieuwe regelgeving, veiligheidsnormen die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf.
 
Environmental:
Denk aan omgevingsfactoren zoals klimaatverandering, geografische locaties en weersomstandigheden.

 

 

Voordelen & Nadelen

 • De omgevingsinvloeden van het bedrijf worden in kaart gebracht waardoor het bedrijf meer kennis van de omgeving genereert. Ook is de PEST Analysis erg nuttig, doordat het bijdraagt aan het creëren van kansen.

 • Omdat de ontwikkelingen op macroniveau gesignaleerd worden, ontbreekt het aan internationale ontwikkelingen die inzichten in kansen en bedreigingen kunnen bieden. Daarom wordt in sommige gevallen de letter I van internationale invloeden toegevoegd. Dat is interessant voor bedrijven die internationaal opereren.